Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAV Krzysztof Basiukiewicz z dnia 02.11.2020

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Konsument, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

 1. Użytkownik - osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

 

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.tJze zm.);

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego P.P H RAV Krzysztof Basiukiewicz

 

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  www.bizuteria-bursztyn.pl  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sklep – P. P.H Rav Krzysztof Basiukiewicz zarejestrowany pod adresem: Ul. Pobiedzisko 1b, 80-113 Gdańsk
Zarejestrowany pod numerem NIP: 583-155-16-62 oraz REGON: 190859663. Prowadzący działalność gospodarczą pod adresem www.rav.com.pl   polegającą na sprzedaży biżuterii. Adres sklepu www.bizuteria-bursztyn.pl 

 1. Dzień roboczy– każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

 

 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;  
 2. a)       P.P. H Rav Krzysztof Basiukiewicz prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii. Zdjęcia oferowanych wyrobów jubilerskich są autorstwa firmy RAV , staramy się, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów.
 3. b)      Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni jubilerskich).
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P. P.H Rav Krzysztof Basiukiewicz z siedzibą w Gdańsku  przy ul. Pobiedzisko 1b, 80-113 Gdansk wpisaną do ewidencji  działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańsk pod numerem 56960., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

 

 II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.rav.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.rav.com.pl, prowadzony jest przez P. P H Rav Krzysztof Basiukiewicz. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pobiedzisko 1b, 80-113 Gdańsk,

NIP: 583-155-16-62, REGON 190859663

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 3. a)       wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 4. b)      zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 5. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.  

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.7. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Rav. za pośrednictwem: numeru telefonu +48 58 3031626, tel.kom. 601414491, oraz za pomocą wiadomości email pod adresem:  sklep@rav.com.pl 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. P. P H RAV może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych przez Klienta, a także w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet w tym godzące w dobre imię P.P H RAV.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P. P. H RAV.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.rav.com.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) przewidywanego czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [...]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Wysyłka produktów odbywa się na bazie wybranej przez Użytkownika formy dostawy i we właściwym dla danej formy dostawy terminie nie później niż 24h od daty zaksięgowania wpłaty (w przypadku zamówień przedpłatowych) oraz, nie później niż 24h po wpłynięciu zamówień dla których wybrana forma płatności jest płatnością przy odbiorze.Jeśli produkt w wyniku błędu cenowego został przeceniony w sposób rażąco zaniżony lub rażąco zawyżony względem ceny rynkowej sprzedawca ma  prawo anulować transakcję sprzedaży. 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym. Koszty dostawy można poznać na stronie "Koszty transportu". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.2. W sklepie RAV dostępne są następujące formy dostawy:

      Firma kurierska ( przedplata)                    15 zł

      Firma kurierska ( za pobraniem)                20 zł

      Inpost ( przedpłata )                                 12zł

     Paczka zagraniczna  na terenie UE              50zł

 

5.3   Dla wysyłki zagranicznej nie istnieje możliwość płatności przy odbiorze. 
W przypadku rezygnacji z opłaconego zamówienia zagranicznego wszystkie  ewentualne koszty zwrotu wpłaconych środków spoczywają na zamawiającym.  

 

VI Metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich są określone jako ceny brutto. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty :

 1. a) przelewem na numer konta bankowego:

                     62 1160 2202 0000 0000 5170 2231

           b) płatnością w systemie 

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będącej rzeczą ruchomą), termin do odstąpienia od umowy w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza , jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać na adres P.P. H RAV ul Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk z dopiskiem  lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 1. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk lub adres poczty elektronicznej rav@rav.com.pl. z siedzibą w P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

IX.  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  P.P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:, P.P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk, mailowo pod adres www.bizuteria-bursztyn.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub firmę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

 X.   Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P. P.H RAV. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pobiedzisko 1b 80-113 Gdańsk zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.